ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อสินค้า

สลิมซาวน่าจำหน่ายตู้อบซาวน่า ทางลูกค้าอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่านได้ ในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการ และรายละเอียดที่แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของบริษัทนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว