นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานตู้อบสลิมซาวน่านี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่า บริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร เพื่อเป็นการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ

เมื่อท่านได้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทางบริษัทจะเก็บข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร และมีการเก็บอีเมล์

บริษัทอาจเก็บข้อมูลแชทเพื่อนำมารีวิว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าต่อไป

การเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่เป็นการริดรอนสิทธิ์ของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้